ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/8555/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

امام%20خمینی%20در%20بیمارستان