ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/936/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%98%D8%B1%DA%98-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%26zwnj%3B

مصاحبه%20با%20لوسین%20ژرژ%20درباره%20مسائل%20سیاسی%20و%20اجتماعی%20ایران‌