ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/954/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AC%D9%81-%28%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%29

نامه%20از%20نجف%20(سفارش%20اخلاقی%20و%20تاکید%20بر%20اهمیت%20دوران%20جوانی)
11