ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/960/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%26zwnj%3B

پیام%20به%20ملت%20ایران%20درباره%20لزوم%20ادامه%20مبارزه‌