ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/972/%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1

تلگراف%20:%20نامه%20به%20آقای%20یاسر%20عرفات%20درباره%20مفقود%20شدن%20امام%20موسی%20صدر