ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/980/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1

نامه%20به%20حافظ%20اسد%20درباره%20ناپدید%20شدن%20امام%20موسی%20صدر