ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/988/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%DA%86%D9%87%D9%84%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C-17-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1

پیام%20به%20ملت%20ایران%20به%20مناسبت%20چهلم%20شهدای%2017%20شهریور