ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/991/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%26zwnj%3B

مصاحبه%20با%20روزنامه%20فیگارو%20و%20تشریح%20اوضاع%20آینده%20ایران‌