ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/khaterat/25227/472/%D9%85%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%E2%80%8F

مرا%20از%20ستایش%20کشتگان%20نهی%20می%20کردند‏