ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/khaterat/25604/1452/%D9%85%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

مگر%20می%20خواهند%20کورش%20را%20وارد%20ایران%20کنند