ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/21094/14/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81

امام%20خمینی%20و%20راهبرد%20اصالت%20تکلیف