ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/21095/127/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C

روش%20های%20مبارزاتی%20امام%20خمینی