ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/21138/1176/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%28%D8%B1%D9%87%29-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF

فلسطین%20از%20نگاه%20امام%20خمینی(ره)%20مساله%20نخست%20جهان%20اسلام%20بود