ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/21283/1142/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%28%D8%B3%29-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF

نهادینه%20شدن%20اندیشه%20امام%20خمینی(س)%20در%20حوزه%20عدالت%20باید%20در%20عمل%20زنده%20شود