ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/21289/1144/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%C2%AB%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%C2%BB-%D9%88-%C2%AB%D8%AD%D9%82%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%28%D8%B1%D9%87%29-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

عبارت%20«حقوق%20مردم»%20و%20«حق‌الناس»%20در%20بیانات%20امام%20خمینی(ره)%20بسیار%20دیده%20می‌شود