ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4382/245/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C

عاشورا،%20خط%20پیروزی