ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4386/319/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87

الفبای%20مبارزه