ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4390/127/%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AF

ملت%20مصر%20باید%20قیام%20کند