ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4514/354/%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%28%D8%B1%D9%87%29

مرزهای%20خشونت%20و%20رحمت%20در%20سیره%20نظری%20و%20عملی%20امام%20خمینی%20(ره)