ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4759/10/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%28%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%29

شرح%20صد%20و%20ده%20نکته%20اخلاقی%20از%20کلمات%20امام%20خمینی(سلام%20الله%20علیه)