ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4780/22/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2

امام%20خمینی،%20نیرویی%20قدرتمند%20برای%20هدایت%20بشر%20امروز