ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4781/424/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C

امام%20راحل%20از%20زبان%20شهید%20محلاتی