ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4786/2/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%28%D8%B1%D9%87%29

سخنان%20بزرگان%20درباره%20شخصیت%20حضرت%20امام%20خمینی(ره)