ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4789/52/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA

امام%20خمینی%20هر%20انسانی%20را%20دگرگون%20می%20ساخت