ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4798/17/%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C

از%20نوری%20تا%20خمینی