ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4806/453/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%3B-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%3B-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%87%D8%A7

امام%20خمینی;%20انقلاب%20اسلامی;%20ارتباطات%20و%20گفتگوی%20تمدنها