ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4815/207/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%28%D8%B1%D9%87%29

ارزیابی%20عملکرد%20غرب%20در%20زمینه%20حقوق%20بشر%20از%20منظر%20امام%20خمینی(ره)%20