ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4819/425/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%28%D8%B1%D9%87%29

آغاز%20نهضت%20امام%20خمینی%20(ره)%20