ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4828/550/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%3B-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C

امام%20خمینی;%20روحانیت%20و%20نظام%20سیاسی%20