ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4833/493/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86

اندیشه%20های%20امام%20در%20آمریکای%20لاتین