ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4855/319/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%28%D8%B1%D9%87%29

جایگاه%20طبقات%20پایین%20اجتماع%20در%20اندیشه%20امام%20خمینی%20(ره)