ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4866/251/%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C

رفتار%20سیاسی%20آیه%20الله%20مدرس%20از%20منظر%20امام%20خمینی