ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4875/91/%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%28%D8%B1%D9%87%29

ملزومات%20مشارکت%20سیاسی%20مطلوب%20در%20انتخابات%20از%20منظر%20امام%20خمینی(ره)