ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4884/425/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85

لایحه%20کاپیتولاسیون%20و%20تبعید%20امام