ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4887/107/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C

نظریه%20انقلاب%20اسلامی%20از%20دیدگاه%20امام%20خمینی