ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4905/107/%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%B3%D9%84%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%28%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%29%281%29

ده%20منزل%20سلوک%20درآثارحضرت%20امام%20خمینی(سلام%20الله%20علیه)(1)