ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4906/296/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C

زمینه%20ها%20و%20مبانی%20کلامی%20و%20عرفانی%20اندیشه%20سیاسی%20امام%20خمینی