ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4912/10/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C

کلام%20و%20الفاظ%20عرفانی%20در%20اندیشه%20امام%20خمینی