ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4916/10/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%28%D8%B1%D9%87%29-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84

مروری%20بر%20عرفان،%20اخلاق%20و%20سیاست%20امام%20خمینی(ره)%20فراتر%20از%20طبق%20معمول