ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4919/10/%D9%86%D9%82%D8%B4%E2%80%8F-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%28%D8%B1%D9%87%29

نقش‏%20آفرینی%20عشق%20در%20نظام%20هستی%20از%20نگاه%20امام%20خمینی%20(ره)