ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4922/22/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C

جایگاه%20فرهنگ%20درتوسعه%20از%20دیدگاه%20حضرت%20امام%20خمینی%20