ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4925/433/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C%E2%80%8F-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C

امام%20و%20نوآوری‏%20های%20فقهی%20و%20اصولی