ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4933/542/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87

ولایت%20تدبیری%20در%20فقه%20سیاسی%20شیعه