ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4941/587/%D8%B3%D8%AE%D9%86-%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF

سخن%20فقیه%20عارف%20امام%20خمینی%20درباب%20وحدت%20وجود%20