ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4947/358/%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D8%B4%D9%82-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%28%D8%B1%D9%87%29

نسیم%20عشق/مروری%20بر%20برخی%20از%20اندیشه%20های%20اجتماعی%20امام%20خمینی(ره)