ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4966/360/%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C

آرمان%20وحدت%20اسلامی%20در%20اندیشه%20امام%20خمینی