ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4969/319/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%28%D8%B1%D9%87%29-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86

امام%20خمینی(ره)%20و%20مستضعفان%20/%20استضعاف%20در%20قرآن