ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4971/30/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%28%D8%B1%D9%87%29-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86

راهکارهای%20وحدت%20جهان%20اسلام%20از%20دیدگاه%20امام%20خمینی(ره)%20و%20سیدجمال%20الدین