ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4972/30/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%8C-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%28%D8%B3%29

رهبران%20حرکت%20اسلامی%20معاصر:بنا،%20مودودی%20و%20امام%20خمینی%20(س)