ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://emam.com/posts/view/other/4973/30/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%28%D8%B1%D9%87%29

نظریه%20انسجام%20اسلامی%20در%20اندیشه%20امام%20خمینی(ره)